Het onderwijs

Het onderwijs

OBS Delfshaven is een openbare basisschool, aangesloten bij stichting BOOR. Binnen de school bieden we 2 vormen van onderwijs aan. Locatie Pieter de Hooch en locatie Coolhaven vinden hun grondslag vanuit het principe adaptief onderwijs. Locatie Palet geeft les vanuit de principes van Dalton.

Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang: Zorgen voor optimale omstandigheden met betrekking tot de ontwikkelingskansen, schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. Communicatie met ouders over de ontwikkeling van het kind is van essentieel belang.

Locatie Pieter de Hooch
OBS Delfshaven streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen waarbij onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses en het niveau van de leerlingen is afgestemd.

We zorgen voor afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Locatie Palet
Op locatie Palet wordt lesgegeven volgens de principes van Dalton. Wij geven op deze locatie les vanuit de volgende 5 kernwaarden;

 • Eigenaarschap;
 • Samenwerken;
 • Zelfstandigheid;
 • Reflectie;
 • Effectiviteit;

Door het geven van vrijheid in de keuze van taken maken we leerlingen mede verantwoordelijk voor het geen zij willen leren. Hierdoor worden zij eigenaar van hun leerproces. De leerkrachten geven het vertrouwen daarin aan de kinderen. Hoe kinderen hiermee om kunnen gaan, keuzes maken en plannen, wordt ze vanaf de kleuters geleerd en wordt steeds verder uitgebreid.

Samenwerken, de tweede kernwaarde, is gegrond op het idee dat iedereen in deze maatschappij met veel verschillende mensen moet kunnen werken en leven. In deze vorm van onderwijs leren de kinderen om oog te hebben voor elkaar, de onderlinge verschillen te respecteren en gebruik te maken van elkaars talenten.

De derde kernwaarde, zelfstandigheid, houdt in dat de leerlingen zelf hun taak kiezen. Daarbij wordt de keuzevrijheid steeds groter en gecompliceerder. Dit alles is steeds aangepast aan het niveau van het kind, samen met de leerkracht bekijkt hij/zij of het leerproces voldoende is. Zo nodig wordt het plan bijgesteld om het in goede banen te leiden.

De vierde kernwaarde is reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk. In gesprekjes kan er bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. 

De vijfde kernwaarde effectiviteit, is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 

OBS Delfshaven, locatie Palet is gelegen in de wijk Middelland. Het gebouw telt acht lokalen verdeeld over twee verdiepingen. Daarnaast heeft het gebouw een leerplein, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken, lezen en leren. 

Locatie Palet is een lerende school. Een school waar leerlingen met plezier naar toe gaan. Waar zij worden gestimuleerd om zelfstandig te worden, samen te werken en waar ze met gedeelde verantwoordelijkheid hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

 

 • Dorpsschool in de stad
 • Opbrengstgericht onderwijs
 • Prettig pedagogisch klimaat
 • Peuterspeelzaal
 • Lekker fit!
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
Terug

Lieve Verschuierstraat 62

3021 ZH Rotterdam

010-8208987- 06-19995966

info.palet@nullobsdelfshaven.nl